VARSITY GIRLS/BOYS TEAM ROSTER

Girls Varsity 2017 Team Roster

Girls Team Coach:  
Kerrianne Sanicola, kerrianne.sanicola@gmail.com
Diving CoachAnthea Morris, atm577@aol.com

Captains: 
Boys Varsity 2016 - 2017 Team Roster 

Boys Team Coach:
 Bill Dergosits, (518) 542-9700
Diving Coach: Anthea Morris, atm577@aol.com

Captains: